medezeggenschap


Bewoners-medezeggenschap

Zaamzorg kent verschillende vormen van medezeggenschap, op verschillende niveaus;

Regie eigen leven

Het begint met medezeggenschap over regie van je eigen leven; dit doen wij door de wensen en kwaliteiten van een bewoner vast te leggen in een begeleidingsplan. Deze kunnen bewoners, sámen met hun wettelijke vertegenwoordigers 2 keer per jaar vaststellen én evalueren met begeleiding in een MDO- bespreking (multi disciplinair overleg).

Bewoners vergaderingen

Hiernaast zijn er ook de medezeggenschap dicht bij de directe leefwereld van de bewoners zelf; de bewoners vergaderingen op locatie. Het streven is om elke maand, samen met begeleiding dit te organiseren. Adh van een agenda wordt er met bewoners vergaderd, welke zich richt op bv actuele punten op gebied van wonen, ontspanning en andere actuele vraagstukken. Deze vergadering zitten bewoners zelf voor, ondersteund door begeleiding.

Vanuit het managment sluit de locatiemanager ongeveer 3 á 4 keer per jaar aan om bewoners te infomeren over belangrijke onderwerpen én hebben de bewoners zelf de mogelijkheid om direct met het managment voor hun belangrijke onderwerpen in te brengen.

Cliëntenraad

Zaamzorg  kent ook een cliëntenraad, deze raad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van bewoners van Zaamzorg. De raad komt 2 á 3 keer per jaar samen en houdt zich bezig met Zaamzorg-brede onderwerpen, gericht op het welzijn van bewoners. De cliëntenraad vergaderd met het dagelijks bestuur over bv kwaliteit van zorg, client tevredenheid, wijzigingen in de organisatie e.d.

Wil je contact openemen met de clientenraad dan kun je een mail sturen naar;

clientenraad@zaamzorg.nl

Raad van Commissarissen

Zaamzorg kent ook een Raad van Commissarissen, welke vergaderd met het dagelijks bestuur. De raad komt 2 á 3 keer per jaar samen en heeft een controlerende én adviserende rol op het gebied van beleidsmatige én strategische organisatorische keuzes. In de raad zitten leden met verschillende (professionele) achtergronden, die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage willen leveren om de kwaliteit van zorg te blijven borgen én optimaliseren.

Wil je contact opnemen met de Raad van Commissarissen dan kun je een mail sturen naar;  rvc@zaamzorg.nl