Privacy verklaring


Privacy verklaring

Om een goede dienstverlening te bieden, is het nodig dat Zaamzorg B.V. (hierna: Zaamzorg) persoonsgegevens verwerkt.  Dit doen wij zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders. In deze privacyverklaring informeren wij onze cliënten, medewerkers en andere betrokken partijen over de verwerking van hun persoonsgegevens/ 

Persoonsgegevens die door Zaamzorg gebruikt worden

 1. 1. Zaamzorg verwerkt gegevens van deze categorieën personen:
 • Cliënten: er wordt een zorgovereenkomst gesloten en een clientdossier aangemaakt;
 • Huurders: er wordt een huurovereenkomst gesloten;
 • Wettelijk vertegenwoordigers van cliënten;
 • Contactpersonen die door client en/of huurder zijn aangewezen, en indien er toestemming 
 • Zorgverleners die een individuele overeenkomst aangaan met cliënten: voor zover noodzakelijk voor de zorgverlening van Zaamzorg;
 • Medewerkers van Zaamzorg;
 • Overige personen; voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening en voor zover zij toestemming hebben gegeven als deze vereist is voor de verwerking. 

 

 1. 2. Van cliënten verwerkt Zaamzorg de volgende persoonsgegevens:
 • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum, contactgegevens;
 • Geslacht, wettelijke status, burgerlijke staat, Burgerservicenummer, een kopie identiteitsbewijs;
 • Gegevens over de wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt;
 • wensen met betrekking tot de zorgvraag, waaronder ook de voorzieningen die niet via een wettelijk kader geregeld kunnen worden; 
 • Het IBAN dat client gebruikt voor in- en uitgaven van een PGB; 
 • contactgegevens van zorgverleners (huisarts, specialist, maatschappelijk werk e.d.) voor zover relevant voor het verrichten van de diensten van Zaamzorg.  
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening aan onze cliënten. 

 

 1. 3. Medische gegevens van cliënten
 • Zaamzorg legt alleen medische gegevens vast indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de veiligheid van cliënten en voor de uitvoering van de dienstverlening. 

 

 1. 4. Van medewerkers van Zaamzorg:
 • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum, contactgegevens;
 • Geslacht, Burgerservicenummer, kopie identiteitsbewijs;
 • Bankrekeninggegevens;
 • VOG;
 • Overige gegevens die betrekking hebben op het personeelsdossier, zoals functioneringsverslagen en loonstroken.

 

 1. 5. Van zorgverleners die een individuele overeenkomst hebben met cliënten verwerkt Zaamzorg de volgende persoonsgegevens:
 • Algemene persoonsgegevens als naam, contactgegevens;
 • Geslacht;
 • Zorgdisciplines waarvoor zorgverlener kan worden ingezet;
 • Wensen en eisen voor inzet bij (potentiële) cliënten van Zaamzorg.
 1. 6. Zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) verwerkt Zaamzorg de volgende persoonsgegevens:
 • Algemene persoonsgegevens als naam, contactgegevens;
 • adres(sen), vestigingsplaats(en), namen contactpersonen, nummer Kamer van Koophandel, BTW nummer;
 • Zorgdisciplines waarvoor zorginstelling of zelfstandige zorgverlener kan worden ingezet;
 • Ingeval van een ZZP’er wordt ook een kopie van de VAR plus kopie identiteitsbewijs bewaard als onderdeel van een contract met cliënt.

 

 1. 7. Van opdrachtgevers, tussenpersonen en overige betrokken partijen verwerkt Zaamzorg de volgende persoonsgegevens:
 • Algemene persoonsgegevens als naam, contactgegevens;
 • Verstrekte gebruikersnamen (eventueel wachtwoorden) om toegang te verkrijgen tot de besloten digitale omgeving(en);
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de zorg van cliënten.
 1. 8. Via de website verwerkt Zaamzorg de volgende persoonsgegevens:
 • Gegevens die worden verstrekt via het contactformulier op onze website: contactgegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer en verstrekte informatie bij de (aan)vraag;
 • Onze website (www.zaamzorg.nl) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 1. 9. Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvan

Zaamzorg gebruikt persoonsgegevens voor een juiste interne bedrijfsvoering. 

  1. Cliënten
 • Persoonsgegevens van cliënten worden gebruikt voor de uitvoering van de zorg- en huurovereenkomst. Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen legt Zaamzorg een clientdossier aan. 
 • Voor de voorbereiding van zorgaanvragen ten behoeve van de persoon die Zaamzorg hiervoor een opdracht geeft, direct of indirect. In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door deze derde dat hij/zij bevoegd is namens opdrachtgever te handelen. 
 • Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorgindicatiebesluit door het CIZ, zoals omschreven in de Wet Langdurige Zorg. Het zorgindicatiebesluit moet geheel of gedeeltelijk in PGB worden gegeven en een volmacht van client is vereist. 
 • Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een Nederlandse gemeente. De beschikking moet geheel of gedeeltelijk in PGB worden gegeven en een volmacht van client is vereist.  

 

  1. Tussenpersonen en overige betrokken partijen

Persoonsgegevens van tussenpersonen en overige betrokken partijen worden gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst en correspondentie. 

C. Website

Persoonsgegevens die worden verstrekt via het contactformulier op de website worden door Zaamzorg gebruikt voor de behandeling van de (aan)vraag en zijn derhalve gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of toestemming van de betrokkene.

 

 1. 10. Bron van de gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van cliënten van henzelf of van een andere organisatie. Daarnaast wordt, tijdens onze zorg informatie toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Zaamzorg.

 

 1. 11. Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt voor zover en zolang als nodig is voor de goede dienstverlening van Zaamzorg of langer indien zij daartoe wettelijk verplicht is. 

 

 1. 12. Delen van gegevens
 • Zaamzorg is terughoudend met het delen van de gegevens van cliënten en overige partijen. 
 • Het delen van gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening, kan wettelijk verplicht zijn of kan worden gebaseerd op basis van toestemming van de betreffende persoon. 
 • Zaamzorg beperkt zich bij het delen van gegevens tot de gegevens die voor de derde noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dienst taak. 
 • Zaamzorg kan persoonsgegevens delen met o.a. andere zorginstellingen, gemeenten, de SVB en de Belastingdienst.

 

 1. 13. Rechten betrokkenen
 1. Recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering van gegevens. Recht op overdracht. Recht op beperking van de verwerking.
 • Cliënten hebben het recht op inzage in het eigen dossier. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen, hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Cliënten kunnen ons ook vragen om hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie of om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.
 • Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als gegevens niet kunnen worden verwijderd omdat Zaamzorg de gegevens nog nodig heeft. In dat geval zal Zaamzorg motiveren waarom er (deels) geen gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

 

 1. Recht om toestemming in te trekken
  Indien een verwerking heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Intrekking doet niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking die daaraan voorafging.

 

 1. Recht klacht in te dienen
 • Zaamzorg behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit bij ons te melden. U kunt gebruik maken van uw rechten door ons een e-mail te sturen. U vindt onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Zaamzorg reageert binnen vier weken op uw verzoek.
 • U heeft ook het recht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.      Beveiliging

 • Zaamzorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. 
 • Het bestuur en de medewerkers van Zaamzorg zijn gehouden tot geheimhouding, behoudens de noodzaak tot mededeling op basis van een wettelijk voorschrift of voortvloeiend uit hun taak.
 • Als persoonsgegevens (in opdracht van Zaamzorg) door derden worden verwerkt, dan is dat altijd op basis van een verwerkersovereenkomst waarin wordt afgesproken dat persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat worden beschermd. 
 • De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland. Als gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden bewaard, dan gebeurt dit enkel als daarbij voldoende maatregelen zijn getroffen om de privacy rechten van betrokkenen te waarborgen.

 

 1.    15. Wijzigingen

Zaamzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website (www.Zaamzorg.nl) worden gepubliceerd. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot Zaamzorg door het sturen van een e-mail naar onderstaand adres.

 

 1.       16. Contactgegevens

Wilt u een beroep doen op uw privacy rechten of heeft u een klacht omtrent privacy? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris van de gegevensbescherming, mevrouw K.S. Echter. U kunt dan bellen met telefoonnummer 030-7852791 of 06-23701872 of mailen naar echter@avgjuristen.nl Ook kunt u contact opnemen met de directie van Zaamzorg via onderstaande contactgegevens.

Zaamzorg B.V.

Erna van der Pershuis
Steven van Dorpelpad 31
1095 ML Amsterdam
T: 06-57567990 (bel, sms, whatsApp)
E: info@zaamzorg.nl